تمدید مهلت ارسال مقالات
1402/03/01

با تصمیم شورای سیاست گذاری رویداد، مهلت ارسال مقالات تا پانزدهم خرداد ماه تمدید شد.