کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر سروش باجگیران

2- دکتر سید جواد علی محمد

3- دکتر امیر روزبهانی

4- دکتر آریا زارع

5- دکتر علی شرفی

6- دکتر محمود نامی

7- دکتر ناهید الله وردی

8- دکتر شعیب طباطبائیان

9- دکتر حسین صبوری

10- دکتر شیلا سهیلی